Độ ẩm:
Sức gió:
[ Ngày tạo: 24/01/2017 ]
Ngày 24/1/2017, Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017. Mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 là:
1. Triển khai có hiệu quả các giải pháp để góp phần cải thiện chỉ số kiểm soát tham nhũng thuộc Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và Chỉ số không chính thức thuộc chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trong Ngành thanh tra.
2. Triển khai hiệu quả cơ chế một cửa theo Quyết định 14/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của UBND tỉnh gắn với đẩy mạnh tin học hóa các thủ tục hành chính và dịch vụ hành chính công. Nghiên cứu đề xuất UBND tỉnh xây dựng cơ chế một cửa liên thông với Văn phòng UBND tỉnh trong việc giải quyết các thủ tục hành chính tham mưu UBND tỉnh giải quyết (khiếu nại, tố cáo).
3. Tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Chiến lược phát triển ngành Thanh tra đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 2213/QĐ-TTg ngày 08/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh. Triển khai toàn diện Luật tổ chức chính quyền địa phương và các quy định, hướng dẫn có liên quan, gắn với kiện toàn tổ chức bộ máy, triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 2824/QĐ-UBND ngày 23/9/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Thanh tra tỉnh. Tiếp tục triển khai chính sách tinh giản biên chế đồng bộ với kiện toàn tổ chức bộ máy và đánh giá kết quả, hiệu quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo chức danh, vị trí việc làm của Thanh tra tỉnh.
4. Chất lượng đội ngũ công chức có chuyển biến mạnh mẽ thông qua đổi mới và nâng cao chất lượng, tuyển dụng, quản lý, sử dụng, đánh giá, tôn vinh và đãi ngộ; thu hút người có tài năng trong hoạt động công vụ. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần, thái độ và chất lượng công vụ, phục vụ nhân dân. Quán triệt trong toàn thể công chức, người lao động cơ quan thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Triển khai nghiêm túc phần mềm quản lý công chức theo yêu cầu của Sở Nội vụ.
5. Đảm bảo các văn bản hành chính trong danh mục do UBND tỉnh quy định được gửi, nhận, xử lý hoàn toàn dưới dạng điện tử trên hệ thống Quản lý văn bản và điều hành (E-Office) phấn đấu đạt 100%, không gửi kèm văn bản giấy. Trong đó: - Tiếp tục đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông cấp Chứng thư số chuyên dùng cho CBCC là Thanh tra viên trở lên để ký văn bản điện tử; triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng để mã hóa tài liệu mật trước khi đưa lên môi trường mạng (E-Office, mail công vụ) đạt 100%; rà soát, sửa đổi bổ sung quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số chuyên dùng trong cơ quan (nếu có). Công chức, người lao động được cấp thư điện tử công vụ phải sử dụng địa chỉ thư điện tử công vụ để giao dịch trao đổi thông tin công việc với các cá nhân, cơ quan bên ngoài (không có sử dụng hệ thống E-Office) đảm bảo đạt 100%. Trọng tâm công tác cải cách hành chính năm 2017 là tiếp tục thực hiện quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, gắn với siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ công vụ./.

Toàn văn Quyết định

Đang online: 30

Số lượt truy cập: 539667