Độ ẩm:
Sức gió:
[ Ngày tạo: 21/04/2016 ]

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2016 của Thanh tra tỉnh

Nhằm mục đích nâng cao nhận thức, thái độ của đội ngũ công chức, người lao động trong cơ quan Thanh tra tỉnh về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của việc thực hiện cải cách hành chính; tạo sự thống nhất trong thực hiện các kế hoạch cải cách hành chính của cơ quan; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước, hiện đại hóa nền hành chính, tiếp tục thực hiện chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020, ngày 31/3/2016, Thanh tra tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 08/KH-TTT về tuyên truyền công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2016, với các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Tuyên truyền các văn bản về CCHC:

- Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh năm 2016 ban hành kèm theo Quyết định số 3829/QĐ-UBND ngày 28/12/2016;

- Thông báo số 82/TB-UBND ngày 11/3/2016 của UBND tỉnh kết luận Hội nghị công bố Chỉ số hài lòng, Chỉ số CCHC năm 2015 và triển khai Kế hoạch CCHC giai đoạn 2016 – 2020, kế hoạch CCHC năm 2016.

2. Tuyên truyền các quy định mới liên quan đến công thanh tra, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng:

- Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra;

- Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 14/12/2015 của liên Bộ Tư Pháp, Bộ Tài chính, Thanh tra Chính Phủ về Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính;

- Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 04/3/2016 của UBND tỉnh về triển khai Luật ban hành văn bản pháp luật trên địa bàn tỉnh;

3. Việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh; việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện công vụ.

4. Tuyên truyền, phổ biến cho công chức, người lao động nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin trong cơ quan Thanh tra tỉnh.

Tải Kế hoạch số 08/KH-TTT tại đây.

Thanh Phong

Đang online: 33

Số lượt truy cập: 539670