Độ ẩm:
Sức gió:
[ Ngày tạo: 29/09/2015 ]
a) Lãnh đạo Thanh tra tỉnh: có Chánh Thanh tra và các Phó Chánh Thanh tra
b) Văn phòng
Văn phòng có chức năng tham mưu giúp Chánh Thanh tra tỉnh về công tác tổng hợp, hành chính, văn thư, lưu trữ, tài chính, quản trị, phục vụ đảm bảo các hoạt động của cơ quan Thanh tra tỉnh, công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, pháp chế, tiếp dân.
c) Các Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 
Các Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo giúp Chánh Thanh tra tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo lĩnh vực và địa bàn thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi được phân công phụ trách.
- Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 1 (lĩnh vực đầu tư và xây dựng cơ bản);
- Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 2 (lĩnh vực kinh tế, ngân sách);
- Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 3 (lĩnh vực nội chính, văn xã);
- Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 4 (lĩnh vực nhà ở và tài nguyên, môi trường)
c) Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng
Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng có chức năng giúp Chánh Thanh tra tỉnh quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng.
d) Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra
Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra có chức năng giúp Chánh Thanh tra tỉnh giám sát, kiểm tra hoạt động đoàn thanh tra của Thanh tra tỉnh; thẩm định dự thảo kết luận thanh tra do đoàn thanh tra của Thanh tra tỉnh soạn thảo; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra tỉnh và của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Quy chế làm việc của Thanh tra tỉnh Khánh Hòa

Đang online: 48

Số lượt truy cập: 539685