Độ ẩm:
Sức gió:
[ Ngày tạo: 01/04/2015 ]
LÃNH ĐẠO:
1. Chánh Thanh tra: Ông Lê Hữu Trí - Thanh tra viên chính

Điện thoại: 0583507878
Di động: 0905135493
Email: lhtri@khanhhoa.gov.vn

2. Phó Chánh Thanh tra:
* Ông Huỳnh Thương – Thanh tra viên cao cấp

Điện thoại: 058.3521280
Di động: 0913.460021
Email: hthuong@khanhhoa.gov.vn
3. Phó Chánh Thanh tra
* Ông Nguyễn Văn Độ – Thanh tra viên chính

Điện thoại: 058.3523769
Di động: 0903.525696
Email: nvdo@khanhhoa.gov.vn
4. Phó Chánh Thanh tra
* Ông Lý Nguyễn Nguyên Vũ - Thanh tra viên chính

Điện thoại: 058.3521150
Di động : 0901959779
Email: lnnvu@khanhhoa.gov.vn

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN:


1. Văn phòng: 
* Ông Trương Thanh Phong - Phụ trách Văn phòng
Điện thoại: 02583.522768
Di động : 0983707908
Email: ttphong@khanhhoa.gov.vn

2. Phòng 1: Ông Phạm Đình Thống - Trưởng phòng
Điện thoại: 058.3525384 
Di động: 0913444045
Email: pdthong@khanhhoa.gov.vn

3. Phòng 2: Ông Nguyễn Ngọc Sinh - Trưởng phòng
Điện thoại: 058.3521715
Di động: 0913.491971
Email: nnsinh@khanhhoa.gov.vn

4. Phòng 3: Ông Lê Cường - Trưởng phòng
Điện thoại: 058.3525877
Di động: 0905116342
Email: lecuong@khanhhoa.gov.vn

5. Phòng 4: Ông Nguyễn Mão Đông - Trưởng phòng 
Điện thoại: 0583525075
Di động: 0945900752
Email: nmdong@khanhhoa.gov.vn

6. Phòng PCTN: Ông Đinh Văn Dy - Trưởng phòng
Điện thoại: 058.3522769
Di động: 0905717871
Email: dvdy@khanhhoa.gov.vn

7. Phòng Giám sát, Kiểm tra, XLSTT: Ông Phạm Ngọc Văn Hà – Trưởng phòng
Điện thoại: 058.3527135 
Di động: 0905112472
Email: pnvha@khanhhoa.gov.vn

Đang online: 43

Số lượt truy cập: 539680