Độ ẩm:
Sức gió:
[ Ngày tạo: 21/03/2015 ]


Thanh tra tỉnh là cơ quan ngang Sở thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Thanh tra tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh mà trực tiếp là Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về công tác, tổ chức và chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ. Địa chỉ: Số 26 (số cũ 08) Hùng Vương, thành phố Nha Trang
            Điện thoại: 058. 3523074   Fax:  058.3524092

Ảnh: Tập thể CBCC Thanh tra tỉnh

Ảnh: Tập thể Lãnh đạo Thanh tra tỉnh

Đang online: 46

Số lượt truy cập: 539683